Regulamin Obiektu / RODO

Regulamin Obiektu

Godzina Zameldowania 14:00 | Godzina Wymeldowania 10:00

W celu zapewnienia Państwu udanego wypoczynku i uniknięcia nieporozumień prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.  

Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się, przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu. 

 

REGULAMIN OBIEKTU: 

 1. Apartament wynajmowany jest na doby. 
 2. Potwierdzenie rezerwacji apartamentu następuje po wpłaceniu 30% zadatku w terminie 24 godzin od złożenia rezerwacji. W przypadku braku wpłaty zadatku w podanym czasie, rezerwacja ulega anulowaniu. Zadatek jest bezzwrotny, chyba że strony ustalą inaczej. 
 3. Pobyt w apartamencie rozpoczyna się o godzinie 14.00 w dniu przyjazdu a kończy się
  o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu. 
 4. Możliwość opuszczenia apartamentu po godzinie 10:00 należy uzgodnić z zarządcą Wypoczywaj – Zdrowo.
 5. W apartamencie obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00. 
 6. Zachowanie Gości nie powinno zakłócać spokoju innych osób. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym się agresywnie, naruszającym spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nieprzestrzegającym powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi zarządca apartamentu ma prawo wymówić apartament w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat. Zarządca nie jest zobowiązany wówczas do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu. 
 7. Gość apartamentu winien uregulować należność za pobyt najpóźniej w dniu przyjazdu,
  w trakcie meldowania, gotówką. Do zameldowania wymagany jest dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość. 
 8. Goście w dniu przyjazdu otrzymują do swojej dyspozycji komplet kluczy, który zobowiązani są zwrócić zarządcy apartamentu w dniu wyjazdu. W przypadku zagubienia lub ich zniszczenia Goście ponoszą opłatę w wysokości 150 zł. 
 9. Zabranie ze sobą zwierząt domowych należy uprzednio uzgodnić z zarządcą apartamentu. Obsługa apartamentu ma prawo odmówić udostępnienia miejsca noclegowego gościom, którzy zabrali ze sobą zwierzę domowe do obiektu wcześniej tego nie uzgadniając. Psy przez cały czas muszą być trzymane na smyczy. Za pobyt zwierząt pobierana jest dodatkowa opłata 20 PLN za dobę. 
 10. Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione przez zwierzę. 
 11. Przedmioty pozostawione przez gościa po opuszczeniu apartamentu na prośbę gościa mogą być odesłane na jego koszt pod wskazany przez niego adres. W innym przypadku, po trzech dniach od daty wyjazdu gościa z apartamentu, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych. 
 12. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów
  o nieprzyjemnym zapachu. 
 13. Przy każdorazowym opuszczeniu apartamentu prosimy o sprawdzenie, czy jest on zamknięty. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia rzeczy będących wyposażeniem apartamentu (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, itd.). Prosimy o dbanie o wynajęty apartament, o wyłączanie zbędnego oświetlenia, zamykanie okien i zakręcanie wody. 
 14. Bezpłatna wymiana ręczników następuje po 3 dniach pobytu. Wymiana bielizny pościelowej po 7 dniach pobytu. 
 15. W apartamencie obowiązuje zakaz palenia tytoniu. 
 16. Wszelkie usterki urządzeń znajdujących się w apartamencie należy zgłaszać natychmiast obsłudze apartamentu. Gość, który umyślnie lub przez niewłaściwe użytkowanie zniszczy wyposażenie apartamentu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszty.
 17. W dniu wyjazdu obsługa apartamentu sprawdza stan pomieszczeń w obecności gościa. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przez obsługę przy odbiorze apartamentu będą rozwiązywane na drodze porozumienia z gościem przed jego odjazdem. W przypadku kwestii spornych roszczenia będą dochodzone na drodze sądowej. 
 18. O przyjeździe większej liczby osób niż zakładała to rezerwacja prosimy informować najpóźniej w dniu przyjazdu. Na pobyt większej liczby gości zgodę musi wydać zarządca apartamentu (stosownie do możliwości). W przypadku niedopełnienia tego punktu regulaminu zarządca apartamentu ma prawo naliczyć dodatkowe koszty związane z pobytem dodatkowych osób zgodnie z cennikiem. Dodatkowo będzie naliczona opłata 40 zł od osoby za dodatkową pościel. 
 19. Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu. 
 20. Wcześniejszy wyjazd gościa z przyczyn niezależnych od zarządcy apartamentu nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie. 
 21. Rachunki za pobyt wydajemy na życzenie klienta w ciągu 7 dni od daty wymeldowania. Zostaną one wysłane pocztą lub drogą mailową na wskazany adres.

ZASADY ANULOWANIA REZERWACJI: 

Zaliczka do rezerwacji anulowanej najpóźniej do 7 dni przed terminem przyjazdu zostanie odesłana do rezerwującego.

Ochrona Danych Osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”)

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest WYPOCZYWAJ – ZDROWO ANNA DACKÓW, Złockie 1E, 33-370 Muszyna.
 2. W zależności od udzielonych przez Państwa zgód i istniejących obowiązków prawnych, Państwa dane mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,  b) c) i f) RODO w celu:
  1. Przygotowania, zawarcia i wykonania przez Administratora zawartej z Państwem umowy o świadczenie usług Administratora (w wypadku jej zawarcia) - podstawą prawną przetwarzania jest dążenie do zawarcia umowy,
  2. Marketingu bezpośredniego usług Administratora, w czasie trwania umowy, a także po jej zakończeniu, w celu przedstawienia oferty usług Administratora i ich warunków – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora lub Państwa zgoda,
  3. Wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – podstawą prawną przetwarzania jest przepis prawa, w tym ustawy ordynacja podatkowa i ustawy dotyczące poszczególnych podatków,
  4. Dochodzenia i rozpatrywania roszczeń związanych z zawartą z Państwem umową
   o świadczenie usług Administratora (w wypadku jej zawarcia) – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora lub przepis prawa (kodeks cywilny),
 3. Administrator dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych,
  w szczególności dokonuje ich profilowania w celu spersonalizowania oferty dla Państwa oczekiwań.
 4. Podanie przez Państwa danych jest:
 • dobrowolne ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług Administratora (w wypadku woli jej zawarcia),
 • całkowicie dobrowolne w zakresie ich przetwarzania w celu marketingowym.
 1. Przysługuje Państwu także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingowym.
 2. Państwa dane są przetwarzane przez administratora dla poszczególnych celów odpowiednio z upływem terminu:
 • wymaganego przepisem prawa, w szczególności prawa cywilnego i podatkowego istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 • przedawnienia wszelkich roszczeń z tytułu zawartej umowy świadczenia usług przez Administratora,
 • obowiązywania udzielonej przez Państwa zgody.
 1. Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe wyłącznie:
  1. Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  2. Podmiotom upoważnionym przez Administratora wyłącznie w interesie
  3. Administratora i na jego rzecz na podstawie zawartej umowy i w granicach tam określonych, w szczególności zewnętrznym dostawcom usług,
  4. Innym podmiotom na podstawie wyraźnie udzielonej przez Państwa zgody.
 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich lub podmiotów posiadających siedzibę na terenie państw obcych, z tym, że Administrator przewiduje możliwość powierzania przetwarzania danych osobowych przez podmioty posiadające siedzibę na terytorium USA w związku z usługami informatycznymi świadczonymi na rzecz Administratora przez takie podmioty.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, poprawiania danych lub ich przenoszenia, a także wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo także prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie oparte na tej zgodzie przed dniem jej wycofania.
 3. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora danych mogą Państwo skontaktować się
  z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (Inspektorem Danych Osobowych Administratora) poprzez adres e-mail: kontakt@wypoczywaj-zdrowo.pl
 4. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po nowelizacji ustawy
  o ochronie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Polityka cookies

Czym są pliki "cookies"?

Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

Jakiego rodzaju plików "cookie" używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

Sesyjne pliki cookie

Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.

Pliki cookie służące do analiz

Pliki cookie pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu.

Usuwanie plików "cookies"

Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można uzyskać na stronie www.jakwylaczyccookie.pl